Necesitas javascript para ver a páxina

Aviso legal

Vostede está aquí

Esta páxina Web foi creada polo Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés para facilitar aos usuarios e potenciais turistas o acceso á información turística oficial. O feito de acceder a esta web implica o coñecemento e aceptación dos seguintes termos e condicións:

 

Titularidade da páxina web

A páxina e o nome do dominio www.reservabiosferageresxures.com está rexistrado a favor do Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés cos seguintes datos:

Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible

Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés

Estrada de Portugal, 34

C.P. 32870 Lobios (Ourense)

Pode poñerse en contacto connosco nesta dirección ou nos seguintes números de contacto: +34 988448048 fax: +34 988448048

 

Termos e condicións

Os contidos e servizos incluídos e ofrecidos nesta web, non están dirixidos a aquelas persoas residentes naquelas xurisdicións onde non se atopen autorizados. O usuario accede voluntariamente a esta aplicación. O acceso e navegación implica aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nela. O mero acceso non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés e o usuario.

O Aviso Legal e/ou as Condicións dos servizos prestados a través desta web, poderán sufrir modificacións de calquera tipo, cando o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés considéreo oportuno ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos futuros. Estas modificacións serán notificadas convenientemente, sendo válidas desde a súa publicación nesta aplicación, salvo manifestación en contra.

 

Calidade da información

Os datos e outros materiais que aparecen nesta web introducíronse seguindo estritos procedementos de control de calidade. Con todo, o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés non se responsabiliza do contido nin das consecuencias que poidan derivarse dos erros que poidan aparecer na web proporcionados por terceiros. En particular, o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés non se compromete á súa actualización inmediata. Os datos aquí contidos non deben considerarse oficiais. Soamente considéranse datos oficiais aqueles que figuran nas publicacións impresas dos organismos competentes.

O Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés pode ofrecer ligazóns, directa ou indirectamente, a recursos ou sitios da internet que se atopan fóra desta web. A presenza destas ligazóns ten un finalidade informativa, non constituíndo en ningún caso unha invitación á contratación de produtos ou servizos que se ofrezan nos lugares ou sitios web de destino.

 

Limitación de responsabilidade

O Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés non se responsabiliza do mal uso que se poida facer desta web nin do contido dos sitios web aos que enlaza fóra dela. Tampouco será responsable de calquera dano ou perdida que poida xurdir pola conexión ou polo uso de calquera contido, produto ou servizo dispoñible nos sitios web aos que se dirixan as ligazóns. O Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés non pode garantir a dispoñibilidade e o correcto funcionamento das ligazóns a outros sitios web desde leste.

O presente Aviso Legal é aplicable unicamente a lainformación recollida e servizos prestados a través desta web, non sendo de aplicación aos contidos recolleitos ou servizos prestados desde sitios web de terceiros aos que se accedeu desde esta web.

 

Propiedade intelectual e industria

Esta aplicación multimedia e os contidos que alberga atópanse protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual. Queda prohibida a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos, se non se ten a autorización do titular dos correspondentes dereitos ou se atopa legalmente permitido. O acceso non supón en ningún caso adquisición por parte dos usuarios de dereito de propiedade algún sobre os contidos que figuran no mesmo.

As referencias a marcas comerciais ou marcas rexistradas ou signos distintivos, xa sexan titularidade do Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento do Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés ou os seus lexítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa, o acceso ou uso da web ou dos seus contidos, confire ao usuario dereito algún sobre as marcas, logos, e/ou signos distintivos nel incluídos protexidos por Lei.

 

Navegación e seguridade

O Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés realiza os máximos esforzos para garantir que a navegación a través desta web realícese nas mellores condicións.

O Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés non garante, nin se responsabiliza de que o acceso a esta web sexa ininterrompido ou se atope libre de erro. En ningún caso o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés será responsable polos prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso e o uso.

 

Política de privacidade e protección de datos

En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés informa os usuarios do presente sitio web que os datos persoais facilitados van pasar a formar parte dun arquivo automatizado de datos de carácter persoal, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde ao Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés, sendo a súa finalidade o poder atender e procesar adecuadamente as solicitudes de consulta remitidas, así como poder informarlle e transmitirlle información dos servizos. Coa remisión dos seus datos, Ud. presta o seu consentimento expreso para que o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés poida levar a cabo o tratamento automatizado..

Os seus datos persoais son tratados coa máxima confidencialidade, adoptando o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés, como responsable do arquivo, as medidas de orde técnica e organizativa necesarias para garantir a confidencialidade e seguridade dos datos persoais, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

O Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés procede a arquivar os datos que os usuarios facilitan para realizar unha consulta ou remitir unha solicitude, algúns dos cales son necesarios para atender adecuadamente as mesmas. O usuario é advertido, convenientemente, da necesidade de facilitar os devanditos datos. Informámoslle de que a dirección de correo electrónico é usado para dar resposta á súa consulta, así como poder transmitirlle a información dos servizos ofrecidos polo Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés e informarlle de calquera outros cambios relevantes que se produzan.

Con todo, é o noso compromiso que calquera cambio na Política de Privacidade a este respecto será inmediatamente advertido, a través da presente web, incluíndo a oportuna rectificación neste apartado.

Así mesmo, con relación aos datos persoais solicitados na forma prevista nesta Política de Privacidade, informarase os usuarios que teñen recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos persoais. Os referidos dereitos poderán ser exercitados, ben polo usuario, ben polo seu representante, mediante a remisión dunha solicitude escrita e asinada, á seguinte dirección:

Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés

Estrada de Portugal, 34

C.P. 32870 Lobios (Ourense)

A solicitude deberá conter o nome e apelidos do usuario, fotocopia do DNI así como o contido da petición que desexe realizar, no seu caso.

 

Lexislación aplicable e Tribunais competentes.

Os termos e condicións que rexen esta web, así como as relacións que puidesen derivarse están protexidas e quedan suxeitas á lexislación española.

Para a resolución de cualquer tipo de controversia, litixio ou discrepancia que puidese suscitarse entre o usuario e o Parque Natural dá Baixa Limia - Serra do Xurés, polo uso desta web, acórdase o sometemento das mesmas aos Xulgados e Tribunais de Ourense, España.