Cabecera Presentación del proyecto
Presentación do proxecto

Presentación do proxecto

A Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés é o único espazo natural protexido de carácter  transnacional na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Esta condición fai especialmente relevante a cooperación transfronteiriza dentro desta eurorrexión, por canto convérteo en instrumento para dar resposta a algúns dos retos e oportunidades identificados no diagnóstico territorial desta área de cooperación. GERÊS_ XURÉS_ DINAMÍCO foi deseñado para contribuír á mellora do estado de conservación do hábitat da Reserva da Biosfera Transfronteiriza, tanto de maneira directa, grazas á mellora das súas condicións ambientais, como indirecta, dándoo a coñecer e integrándoo na vida cotiá da poboación local, harmonizando criterios de conservación e desenvolvemento socioeconómico. Os principais beneficiarios (e público obxectivo) de GERÊS_XURÉS_ DINAMÍCO son:

 • Os HABITANTES da Reserva da Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés, cun dobre obxectivo: por unha banda, a sensibilización da poboación sobre os valores naturais e culturais asociados á reserva, así como a recuperación das tradicións e patrimonio etnográfico e inmaterial a eles asociado; e, por outro, a súa capacitación para impulsar actividades económicas sustentables en base ao aproveitamento dos recursos endóxenos do territorio.
 • Os VISITANTES da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês- Xurés, co obxectivo de posicionala a nivel nacional e internacional como destino de turismo de natureza, sustentable e de calidade, contribuíndo á súa vez ao desenvolvemento socioeconómico deste territorio.
 • Os ESCOLARES de diferentes idades de toda a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, co obxectivo de darlles a coñecer a Reserva da  Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés e implicalos igualmente na súa conservación, posta en valor e difusión.
 • Os XESTORES da Reserva da Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés, proporcionándolles instrumentos para apoialos nas labores de conservación da biodiversidade deste territorio protexido, evitando así os riscos sinalados no diagnóstico da área de cooperación.

  OBXECTIVOS: O principal obxectivo de GERÊS_ XURÉS_DINÁMICO é fortalecer a entidade e identidade propia da Reserva da Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés mediante o fomento da participación activa dos actores do territorio, a promoción do seu desenvolvemento económico e turístico sustentable e a protección e conservación do seu patrimonio natural e cultural. Ten como obxectivos específicos:

 • Promover o desenvolvemento sustentable da Reserva da Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés a través dun modelo integrado de valorización dos recursos endóxenos naturais, culturais e sociais, así como compatibilizar as actividades humanas coa conservación dos devanditos recursos.
 • Promover o turismo sustentable a través de actuacións asentadas nos recursos culturais e naturais da Reserva da Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés, coa participación da poboación local.
 • Promover a conservación e restauración da biodiversidade, a través do coñecemento e xestión conxunta dos recursos naturais.

  ORZAMENTO: O proxecto conta cun  custo total de 1.971.901,56 €. Este proxecto conta coa  axuda  financeira  do Programa  POCTEP (Programa Operativo de Cooperación  Transfronteiriza España – Portugal) a través  do Fondo  FEDER (Fondo Europeo de  Desenvolvemento  Rexional) da Unión Europea.   CALENDARIO: O proxecto desenvolverase ata o mes de decembro de 2019. O calendario segundo actividades é o seguinte:

 • Actividade 1 A Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês- Xurés para os seus habitantes: 2 Trimestre 2017 a 4 Trimestre de 2019.
 • Actividade 2: A Reserva da  Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés para os seus visitantes: 2 Trimestre 2017 a 4 Trimestre de 2019.
 • Actividade 3: A Reserva da  Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés para os escolares: 2 Trimestre 2017 a 4 Trimestre de 2019.
 • Actividade 4: A Reserva da  Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés para os seus xestores: 2 Trimestre 2017 a 4 Trimestre de 2019.
 • Actividade 5:  Xestión e Coordinación: 2 Trimestre 2017 a 4 Trimestre de 2019.
 • Actividade 6: Comunicación: 2 Trimestre 2017 a 4 Trimestre de 2019.

  RESULTADOS: Os resultados, concentrados na área da Reserva da Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés, beneficiarán aos destinatarios das accións propostas -visitantes, xestores e, en particular, habitantes. Neste contexto, GERÊS_ XURÉS_ DINAMÍCO, pretende:

 • A mellora da calidade de vida da poboación local.
 • incremento da capacidade de atracción turística, económica e demográfica do territorio.
 • A mellora da calidade dos servizos e produtos comercializados.
 • incremento da sensibilización e mellora do coñecemento sobre a  Reserva da Biosfera Transfronteiriza  Gerês- Xurés entre a poboación local e a nivel rexional, nacional e internacional.
 • A mellora do estado de conservación e protección do patrimonio natural e cultural.
 • A mellora das condicións de accesibilidade, sinalización e ambientais.
 • A harmonización dos instrumentos de planificación e xestión existentes.